Links zu weiteren Portalen

Seiteninterne Suche

Geometric properties of the Livine-Speziale coherent intertwiner [Bachelor defense]

Oct 16
Group Seminar
9:00 am o'clock to 10:00 am o'clock
Robert Seeger (FAU Erlangen-Nürnberg)
SR 02.729